Obszary praktyki

specjalizacja kancelarii
Postępowanie przed sądami cywilnymi

Prawo Cywilne

Pomagamy Klientom we wszelkich sprawach cywilnych, majątkowych, spadkowych i egzekucyjnych na każdym ich etapie, zarówno poprzez przygotowywanie umów, jak i reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Prowadzimy w szczególności postępowania:

 • windykacyjne, w tym o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia
 • spadkowe, w tym o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku
 • o zniesienie współwłasności
 • o zachowek
 • o zasiedzenie
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
 • z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, w tym podmiotów spoza UE i EOG
 • zabezpieczające
 • egzekucyjne, w tym przeciwegzekucyjne
Postępowanie przed sądami rodzinnymi

Prawo Rodzinne

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie trudnych i emocjonalnych postępowań rozwodowych, alimentacyjnych i dotyczących opieki nad dziećmi.

Prowadzimy w szczególności postępowania:

 • o rozwód i separację
 • o podział majątku wspólnego
 • o alimenty
 • o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
 • o przysposobienie
 • o ubezwłasnowolnienie
Postępowanie przed sądami pracy

Prawo Pracy

Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w pełnym spektrum spraw wynikłych ze stosunku pracy, w tym w sprawach odszkodowawczych oraz związanych z dyskryminacją czy mobbingiem.

Prowadzimy w szczególności postępowania:

 • z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, w tym o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • o ustalenie prawa do urlopu lub zasiłku
 • o wynagrodzenie za pracę
 • o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za mobbing
 • o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika
Postępowanie przed sądem gospodarczym i KRS

Prawo Gospodarcze

Reprezentujemy strony w postępowaniach gospodarczych oraz prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców oraz konsumentów.

Prowadzimy w szczególności:

 • postępowania przeciwko członkom zarządu
 • postępowania o upadłość konsumencką
 • likwidację spółek prawa handlowego
 • bieżącą obsługę prawną
Postępowanie przed sądami karnymi

Prawo Karne

Działamy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniach sądowych – karnym i wykroczeniowym, w tym również w zakresie roszczeń cywilnych związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Oferujemy:

 • obronę w postępowaniu karnym i wykroczeniowym
 • wnioski o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie
 • subsydiarne i prywatne akty oskarżenia
 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Prawo Administracyjne

Szerokie spektrum spraw toczących się przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Oferujemy:

 • wnioski o wydanie decyzji w postępowaniu administracyjnym
 • udział w postępowaniu przed organami administracyjnymi, w tym odwołania i zażalenia od wydanych orzeczeń
 • skargi do sądów administracyjnych i udział w postępowaniu przed tymi sądami oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym