Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej httpsiwanczyk.eu jest Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Iwańczyk, adres siedziby: ul. Pułku Baszta 4 lok. 40, 02-649 Warszawa, NIP: 1132377104, REGON: 145341349, adres poczty elektronicznej: kancelaria@iwanczyk.eu zwana dalej „Administrator”.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres iod@iwanczyk.eu.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
  • wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych
  • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu
  4. Adres IP komputera
  5. Inne dane podane przez Użytkownika serwisu w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego
 3. Zebrane dane nie są wykorzystywane do profilowania Użytkownika serwisu.
 4. Zebrane dane Użytkownika nie są sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom. W szczególności dane te nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Podstawa przetwarzania danych

Korzystanie z serwisu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Odbiorca danych

Administrator może przekazywać otrzymane dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT oraz współpracujące kancelarie prawne, które świadczą usługi dla Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Iwańczyk. Przed przekazaniem informacji do w/w podmiotów Usługobiorca jest informowany o tym fakcie.

Przechowywanie i usuwanie danych oraz prawo dostępu do danych

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Czas przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane jest ograniczony do minimum.
 4. Dane pozostawione w formularzu kontaktowym są wykorzystywane jedynie na czas trwania korespondencji związanej z zapytaniem, a następnie, w zależności od rezultatu rozmów jeśli klient podejmie współpracę z kancelarią to są zachowywane w zbiorach danych Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Iwańczyk lub w przeciwnym przypadku są usuwane z chwilą jednoznacznej informacji o nie nawiązywaniu dalszej współpracy.
  1. W przypadku sytuacji niejednoznacznych dane będą przechowywane w systemie informatycznym serwisu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iod@iwanczyk.eu

Pliki „Cookies”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  1. sesyjne
  2. stałe
  3. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  4. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.